Adresa

Мајке Јевросиме 51

Београд, Србија.

Radno vreme

Pon - Pet: 10 - 14

Prijem stranaka

Стандард квалификације

Монтер лифтова

Naziv kvalifikacije Монтер лифтова
Šifra kvalifikacije 50.2.0715.0027
Broj verzije 1
Status Aktivna
NOKS nivo НОКС 5
EOK / EQF nivo 5
OK-EPVO / QF-EHEA
Podsektor ISCED 13-F prema KLASNOKS 0715 Машинство и обрада метала
Vrsta kvalifikacije Стручне
Oblici učenja / način sticanja kvalifikacije
Oblici učenja / način sticanja kvalifikacije
 • Неформално
 • Признавање претходног учења
Obim kvalifikacije (bodovi)
Obim kvalifikacije (godine)
Obim kvalifikacije (sati) минимум 6 месеци
Preduslovi za sticanje kvalifikacije
 • НОКС 4
Dodatni preduslovi za sticanje kvalifikacije Квалификација стечена на нивоу 4 НОКС-а у подсекторима према КЛАСНОКС/ISCED F-2013 : - 0715 Машинство и обрада метала; - 0714 Електроника и аутоматизација и - 0713 Електротехника и енергетика. Квалификација стечена на нивоу 4 НОКС-а у осталим КЛАСНОКС/ISCED F-2013 секторима уз обавезно претходно радно искуство у трајању од најмање две године на пословима увођења и одржавања инсталација и осталих машинских и електрорадова у области специјализованих грађевинских радова, или уз полагање додатних испита који се утврђују програмом за стицање квалификације.
Prohodnost u sistemu kvalifikacija
Kvalifikacije realizatora programa
 • Одговарајуће образовање: нивоа 7 НОКС-а (подниво 7.1, подниво 7.2), а изузетно одговарајуће образовање нивоа 6 НОКС-а (подниво 6.1, подниво 6.2), односно средње образовање, уколико се за одговарајуће предмете не образују наставници са одговарајућим образовањем нивоа 7 НОКС-а, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. За наставника практичне наставе одговарајуће образовање: нивоа 6 НОКС-а (подниво 6.1, подниво 6.2) или нивоа 5 НОКС-а (одговарајуће специјалистичко, односно мајсторско образовање са петогодишњим радним искуством у струци са датим нивоом квалификације), уколико се за одговарајуће предмете не образују наставници са одговарајућим образовањем нивоа 7 НОКС-а, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.
 • У поступку ППУ члан комисије је и оцењивач из привреде који има квалификацију најмање истог нивоа као ниво квалификације чија се оствареност процењује у поступку ППУ и најмање пет година радног искуства на пословима који су релевантни за квалификацију чија се оствареност процењује
Акт МПНТР о усвајању стандарда квалификација
Naziv akta Решење о усвајању стандарда квалификације „Монтер лифтова”
Broj akta 611-00-1613/2021-18
Datum akta 03.08.2021
Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник
Broj glasnika 7
Datum glasnika 26.08.2021
Datum stupanja na snagu 26.08.2021
Datum prestanka
Napomena
Vrsta javne isprave
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту
 • Сертификат о оствареном стандарду квалификације у целини
Ustanova nadležna za izdavanje javne isprave
JPOA nadležan za izdavanje javne isprave
Ishodi učenja
Ishodi učenja - opšti opis
 • Монтер лифтова врши уградњу хидрауличних и електричних лифтова према техничкој документацији, као и завршну контролу уградње лифта. Обучен је за: самосталну и одговорну припрему процеса и места уградње лифта; размеравање возног окна лифта; уградњу светла возног окна, зидних конзола, главних и помоћних шина, погонских (вучних) елемената лифта, рама против-тега и кабине, прилазних и кабинских врата, граничника брзине и хватачких елемената, као и проверу хватачких уређаја; монтажу командног ормана, електроинсталације високог напона и пратећег кабла, шахтовске инсталације возног окна и кабинске инсталације; тестирање погона, проверу сигурносног пута и завршну контролу лифта. Најчешће ради у области инсталационих радова у грађевинарству, поштујући важећу регулативу у области лифтова, мере безбедности и здравља на раду. Вешто комуницира у различитим контекстима и делотворно на једном страном језику, активно доприносећи неговању културе изражавања; продуктивно примењује математичке моделе, техничка и технолошка знања у решавању проблема; ефикасно учи, усавршава се и развија своју каријеру; активно учествује у иницирању и реализацији пројеката који доприносе добробити заједнице и одрживом развоју. Активно доприноси неговању толеранције, људских права и културне традиције и баштине у оквиру организације и у различитим социјалним контекстима; одговоран је према сопственом здрављу и спреман да се укључи у активности усмерене ка очувању окружења у којем живи и ради. Сврсисходно примењује информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и унапређује њихову примену кроз учење и усавршавање. Ниво знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција Монтеру лифтова, омогућава професионални развој и каријерно напредовање.
Naziv kompetencije Припремање радног места за уградњу хидрауличних и електричних лифтова;
Уградња машинских делова лифта;
Уградња електро инсталација лифта;
Завршна контрола уградње лифта;
Примена прописа, стандарда и мера заштите здравља и безбедности у области лифтова;
Кључне компетенције, посебно: рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, сарадња, предузимљивост и оријентација ка предузетништву (на основу: Правилника о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета, „Службени гласник РС”, бр. 117/13).
Ishodi učenja - znanje интерпретира прописе којима се уређује област лифтова;
опише поступке припреме радног места и радних процеса за уградњу лифта;
опише основне врсте стандардних машинских елемената и концепте машинских конструкција, у контексту уградње машинских склопова и кинематике лифта;
разликује врсте документације и евиденција потребних за уградњу лифта, као и документацију која прати лифт и безбедносне компоненте приликом стављања на тржиште;
разликује основне делове лифта, његове безбедносне компоненте, као и машинску и електричну опрему;
наведе алате, опрему, уређаје, инструменте и прибор за уградњу лифтова;
објасни разлику, принцип рада и повезивања лифта на електрични и лифта на хидраулични погон, као и принципе рада безбедносних и сигурносних елемената лифта;
опише поступак мерења, контроле и прорачуна параметара при уградњи лифтова;
објасни начине мерења и контроле облика и положаја површина;
објасни врсте и системе налегања машинских склопова лифта и примену толеранција у остваривању налегања;
објасни врсте радног оптерећења, начине одређивања степена сигурности машинских делова лифта као и да објасни појам: концентрација напона;
објасни начин избора и степен покретљивости механизама лифта, те анализира силе и моменте механизма;
објасни избор, начине полагања и означавања инсталационих проводника и каблова у односу на услове полагања и струје оптерећења;
наведе основне конструкционе делове, принцип рада и регулацију брзине, услове и начин постављања, монтаже, пуштања у рад и заустављања погонског електромотора лифта, као и основне поступке испитивања његове исправности;
наведе основне уређаје енергетске електронике за регулацију брзине електромотора и објасни принцип рада;
опише структуру и намену основних елемената електричне опреме у електромоторном погону (гребенасте склопке, контактори, релеји, прекидачи, заштитне моторске склопке, осигурачи, диоде и сл.);
објасни процедуре завршне контроле уграђеног лифта и произвођачке процедуре за тестирање рада лифта;
опише процедуру спасавања особе из лифта;
наведе мере безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине.
Ishodi učenja - veštine користи пројектно-техничку документацију за уградњу лифта као и техничка упутства, каталоге и документацију произвођача лифта;
врши избор основних елемената електричне опреме у погонима лифтова на основу пројектно-техничке документације;
припрема радно место, потребне алате, опрему, уређаје, инструменте и прибор за уградњу лифтова;
врши мерење и контролу окна и скела, проверава одступања и врши корекције према прописаним мерама;
израђује шаблон контуре лифта, обележава место његовог постављања и центрира рам контуре лифта;
поставља светла возног окна и главне и помоћне шине;
монтира мотор електричног лифта односно монтира агрегат, постоље цилиндра и повезује црева на агрегат хидрауличног лифта;
монтира рам противтега, кабину и кабинска врата лифта;
уграђује граничнике брзине, хватачке и вучне елементе лифта;
монтира и проверава безбедносне компоненте лифта;
полаже инсталационе проводнике и каблове у складу са пројектно-техничком документацијом;
врши шемирање и одржавање командних ормана електричног погона лифта;
врши монтажу/демонтажу и одржавање елемената електричне опреме у кабини лифта и инсталацији возног окна;
врши механичко спајање погонског електромотора са механичким системом;
мери отпорност и испитује непрекидност заштитних водова електричног погона лифта;
самостално спроводи процедуре пуштања у рад, заустављања и тестирања електричног погона лифта;
повезује фреквентни претварач са електромотором и подешава основне параметре претварача (време залета и заустављања по рампи);
проверава јаму лифта (одбојници – димензије, наседање, провера затезача граничника брзине, функционална проба...), као и сигурносне и електро елементе;
попуњава документацију, води евиденције извршених радова уградње лифта и израђује извештај о монтираном и тестираном лифту;
примењује и проверава примену правила и мера безбедности и здравља на раду, као и заштите животне средине пре и током радног процеса уградње лифта;
чита и разуме стручна упутства и документацију на једном страном језику;
ефикасно примењује мере безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине.
Ishodi učenja - sposobnosti i stavovi савесно, уредно и прецизно обавља поверене послове у складу са техничко-технолошким процедурама, регулативом и стандардима релевантним за област лифтова и инсталационих радова у грађевинарству, уз повремене консултације с надређенима;
одговорно, са сигурношћу обавља послове на висини и у јами возног окна лифта;
продуктивно сарађује са надређенима и сарадницима у професионалном окружењу и доприноси култури уважавања и сарадње;
испољава позитиван однос према функционалности и техничкој исправности алата, опреме и уређаја које користи при уградњи лифтова;
ефикасно примењује ИКТ у реализацији задатака, укључујући пословну комуникацију електронским путем, као и у припреми документације и вођењу евиденција;
ефикасно планира и организује време и активности;
испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима, као и предузимљивост у раду;
испољава љубазност, комуникативност, флексибилност у односу према сарадницима и клијентима, те ефикасно комуницира са надређенима и целокупним тимом;
показује спремност за решавање проблема у оквиру оперативних послова монтера лифтова, повремено и у непредвидивим ситуацијама;
исказује спремност за даље учење и усавршавање, прати иновације у области уградње и одржавања лифтова, те успешно унапређује своју каријеру и компетенције на основу сопственог искуства и сарадње са тимом сарадника;
испољава одговоран однос према свом здрављу, здрављу других и према заштити животне средине.
Način provere ostvarenosti ishoda učenja
 • У неформалном образовању процена остварености исхода учења обавља се на испиту за проверу савладаности програма за стицање квалификације
 • У поступку признавања претходног учења провера савладаности исхода учења обавља се путем процене претходно стечених исхода учења и компетенција које је кандидат успео да докаже путем прописаних инструмената за процену као и на испиту за процену остварености исхода учења који комбинује више метода процене од којих је практични рад у реалном/симулираном радном окружењу обавезан.
Zanimanje ISCO 08
 • 7215.05 Монтер лифтова и жичара