Adresa

Мајке Јевросиме 51

Београд, Србија.

Радно време

Пон - Пет: 10 - 14

Пријем странака

НОКС портал креће са радом

НОКС портал креће са радом

Министартсво просвете, науке и технолошког развоја и Агенција за квалификације покрећу портал Националног оквира квалификација Републике Србије. 

НОКС портал обухвата Регистар НОКС-а, којег чине Подрегистар националних квалификација, Подрегистар стандарда квалификација, као и Подрегистар јавно признатих организатора активности образовања одраслих (Подрегистар ЈПОА).

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ
Национални оквир квалификација у Србији

Национални оквир квалификација у Србији

Национални оквир квалификација Републике Србије (НОКС) представља инструмент за идентификовање, креирање и разврставање квалификација, у складу са захтевима тржишта рада, целоживотног учења, развоја науке и друштва у целини.

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

Подрегистри

Националне квалификације

Националне квалификације су квалификације које се могу стећи у Републици Србији, формалним и неформалним образовањем и кроз поступак признавања претходног учења. Према сложености су разврстане у осам нивоа и два поднивоа, док се према врсти деле на опште, стручне, академске и струковне. Систем према коме се квалификације разврставају и шифрирају у Националном оквиру квалификација Републике Србије назива се КЛАСНОКС, и усклађен је са Међународном стандардном класификацијом образовања ISCED 13-F. КЛАСНОКС омогућава да се стечене квалификације претражују према додељеној шифри и називу. Појединац стиче квалификацију, односно јавну исправу, када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа НОКС-а и према задатом стандарду квалификације. Усвајањем Извештаја о повезивању НОКС-а са Европским оквиром квалификација, успостављена је јасна и транспарентна веза између квалификација Републике Србије и Европског оквира квалификација, чиме се олакшава упоређивање и признавање квалификација стечених у Републици Србији у европском контексту.

Претражите регистар
Националне квалификације

Стандард квалификација

Стандард квалификације описује садржај одређене квалификације на националном нивоу, независно од установе у којој се та квалификација стиче. Стандард квалификације садржи опис исхода учења, као и податке о квалификацији на основу којих се врши одређивање нивоа, њено разврставање и вредновање. У оквиру стандарда квалификације свака појединачна квалификација добија и обележје нивоа Европског оквира квалификације, чиме се сваком грађанину Републике Србије олакшава процес упоређивања, односно разумевања и тумачења квалификације у међународном контексту.

ПРЕТРАЖИТЕ РЕГИСТАР
Стандард квалификација

ЈПОА

ЈПОА je школа (основна или средња) или друга организација која је добила одобрење за спровођење активности образовања одраслих.

Статус јавно признатог организатора активности може се стећи за активности:

  • којима се стичу компетенције и/или квалификације за обављање, усавршавање или промену занимања путем неформалног образовања одраслих и признавања претходног учења;
  • којима се унапређују знања, вештине и способности, ради личног и професионалног развоја и друштвено одговорног понашања, унапређивања квалитета живота, општег образовања и културе путем неформалног образовања и информалног учења;
  • каријерног вођења и саветовања.

ПРЕТРАЖИТЕ РЕГИСТАР
ЈПОА

Претражите

Поднесите иницијативу за развијање и усвајање стандарда квалификације

Иницијатива је инструмент којим се покреће поступак за развијање и усвајање стандарда квалификације, прописан Законом о НОКС-у. Иницијатива садржи Елаборат о оправданости стандарда квалификације и Иницијални предлог стандарда квалификације, чији су садржај и форма прописани и обавезујући за све подносиоце.

Иницијативу за развијање и усвајање стандарда квалификације може да поднесе Секторско веће, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални просветни савет, Национални савет за високо образовање, Национална служба за запошљавање, школа, високошколска установа, државни орган и друго правно лице (привредно друштво, ЈПОА и др.).

ПРЕТРАЖИТЕ
Поднесите иницијативу за развијање и усвајање стандарда квалификације